2020-HYUNDAI-ELANTRA-Engine-52K-2-0L-Sedan-US-built-AT-Warranty-Tested-01-hzwe

2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested

2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested
2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested
2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested
2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested
2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested
2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested
2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested

2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested
ELANTRA 2020 -2020 2.0L, VIN F (8th digit, Sedan), US built, AT, US market, ULEV. ELANTRA 2020 -2020 2.0L, VIN F (8th digit, Sedan), US built, AT, Canada market. Option Type: 2.0L, VIN F (8th digit, Sedan), US built, AT, US market, ULEV.
2020 HYUNDAI ELANTRA Engine 52K 2.0L Sedan US built AT Warranty Tested